ஜினவாணி -1

September 1, 2017 Editor 0

ஜினவாணி (சரஸ்வதி) உபாத்தியாயர் மற்றும் ஜினசுருதி கல்விக்கு ஏற்றம் கொடுத்து இவ்வுலகில் மனிதம் நிலைப் பெற முயன்ற சமயங்களில் சமணம் முதன்மையானது என்றால் அது மிகையாகாது! சமணத்தில் கற்றல், கற்பித்தல் ஆகிய செயல்கள் புண்ணியச் […]